Kjøpsbetingelser

Innledning

Vilkår og betalingsbetingelser gjelder for kjøp av nettbaserte kurs fra Endrekraft AS. 

 

Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett, se under. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven. Disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder.

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

2. Partene

Selger er Endrekraft AS, organisasjonsnummer: 930188735, og betegnes i det følgende som selger. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper. Endrekraft AS, Lyder Sagensgt 16, 4012 Stavanger. Epost: [email protected] tlf: 916 74 636 

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenesten er prisen kjøper skal betale. Prisen oppgis eks MVA ettersom selger tilbyr kurs og utdanning som ikke er MVA-pliktig. Pris inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. 

 

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Avtalens varighet

Avtalen gjelder gjennomføring av forhåndsbetalt nettbasert kurs. Kurset blir tilgjengelig straks betalingen er gjennomført, hvis ikke annet er oppgitt. Enkeltkurs varer i ett år fra mottatt betaling. Abonnement faktureres månedlig eller årlig og avsluttes ved avbestilling fra kjøper. Kjøper kan når som helst avbryte den automatiske fornyelsen av abonnementet, men vil ikke motta refusjon for den gjenværende tiden av abonnementsperioden. Abonnementet vil fortsette å være gyldig til slutten av den betalte perioden.

 

6. Betalingen

Betaling skjer via betalingsløsning Stripe. Kjøper får tilgang til kurset ved betaling. 

 

7. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøpers representant, har blitt sendt tilganger til e-læringskurset.

 

8. Angrerett/angrefrist

For kjøp av nettbaserte kurs gis det en angrerett.

Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen om kjøp av kurset ble inngått. Dersom kurset er gjennomført tidligere enn angrefristen utløper gjelder angreretten fram til den dagen kurset er registrert som gjennomført.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen fristens utløp. Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter levering. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.


Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen må derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser må meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

 

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist.

Hvis det foreligger en mangel må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

11. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Kjøper har rett til innsyn i egne personopplysninger og kan kreve disse slettet. Informasjon om hvordan klage på behandlingen av egne personopplysninger finnes på www.datatilsynet.no.

 

12. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Personvern:

Det er eier og daglig leder av Endrekraft AS som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene.

Når du bruker nettsiden til Endrekraft legger du igjen dataspor, og sender eventuelt inn informasjon om deg selv. Les gjennom informasjonen nedenfor for å forstå hvordan disse dataene brukes i Endrekraft, og hvorfor de samles inn.

  • En informasjonskapsel («cookie») er en tekstfil som lagres i nettleseren din når du besøker en nettside. Merk imidlertid at bruk av informasjonskapsler ikke gjør det mulig å identifisere en person på individnivå. Det er med andre ord ikke mulig å vite at akkurat du gjorde en gitt handling på nettsiden.
  • OBS! Endrekraft bruker ikke informasjonskapsler per i dag. Vi  inkluderer denne forklaringen i tilfelle vi bestemmer oss for å ta de i bruk.

 

Verktøy som brukes på denne nettsiden

Endrekraft  bruker følgende verktøy på nettsiden:

Google Analytics

Verktøyene nevnt over samler informasjon om hvordan besøkende bruker alle sidene under nettadressen. Merk igjen at det ikke er mulig å spore din personlige trafikk på sidene. Dataene som samles inn brukes for å kontinuerlig forbedre nettsiden. For eksempel kan man se hvilke artikler/sider som er mest og minst populære, og jobbe målrettet for å fremheve eller forbedre disse.

 

Informasjon som samles inn

Data som samles inn er informasjon om trafikk og oppførsel på Endrekraft sin nettside. Google Analytics viser blant annet hvilke sider som besøkes, hvor lang tid de besøkende bruker på de enkelte sidene, hvilke trafikkilder de kommer fra (organisk søk i Google, sosiale medier med flere) og mer. Informasjonen deles ikke videre med andre. Du har rett til å klage til Endrekraft hvis du mener behandlingen av din personlige data ikke er behandlet i tråd med gjeldende regelverk.

 

 

Skjema

Det samles også inn navn og e-postadresse hvis leseren sender inn et skjema til Endrekraft. Da er det du selv som aktivt deler informasjon med Endrekraft. Det er frivillig å gi fra seg denne informasjonen. Når du sender inn et skjema lagres typisk følgende data: navn, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse, tid og sted for påmelding, tidssone og e-postleverandør, i tillegg til andre data du blir bedt om å opplyse ved påmelding.

 

Kommentarer

Der det er mulig for brukerne å komme med kommentarer på artikler eller blogger, blir man avkrevet navn og e-postadresse. Navn og e-postadresse kan bli publisert med kommentaren, men lagres ikke hos Endrekraft.

 

Sletting av data

Skulle vi sende deg et nyhetsbrev kan du, når som helst, melde deg av e-postlisten via lenken som alltid finnes i bunnen av hver eneste e-post som sendes fra oss. Du kan også ta direkte kontakt med Endrekraft og be om at all informasjon om deg slettes.

 

Samtykke

Når du bruker disse nettsidene samtykker du i at informasjonskapsler benyttes som beskrevet over. Når du melder deg på e-postlisten vår, eller sender inn et skjema, samtykker du i at vi kan oppbevare informasjonen du sender inn (f.eks. e-postadresse og navn), til bruk i Endrekraft  (for eksempel ved å sende deg e-poster). Denne informasjonen deles aldri med tredjeparter, og du kan når som helst melde deg av listen ved å trykke på «unsubscribe» i en hvilken som helst e-post fra oss. Vi bruker tredjeparts løsninger for anonymisert deling av innhold til sosiale medier og digital markedsføring. Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til denne bruken.

Har du spørsmål, kan du når som helst ta kontakt med oss.